21:24, 28/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Thông báo rút kinh nghiệm tình hình thực hiện công tác Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin quý I năm 2016

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
——————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————————
Số: 528  /VKS-TK
V/v Thông báo tình hình thực hiện Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Quý I/2016
Điện Biên, ngày  19  tháng 4  năm 2016
 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên
          Thực hiện Quy chế 379 ngày 13/7/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về chế độ thông tin báo cáo trong ngành kiểm sát. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo tình hình thực hiện và một số lưu ý trong công tác thống kê và công nghệ thông tin quý I/2016 như sau:
            I.CÔNG TÁC THỐNG KÊ
          1. Về công tác thống kê nghiệp vụ
Nhìn chung  các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đúng  quy chế về thông tin báo cáo. Chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin có được nâng lên các đơn vị thực hiện tốt là: VKS thành phố Điện Biên Phủ, VKS huyện Điện Biên, VKS huyện Tuần Giáo, VKS huyện Mường Nhé. Tuy nhiên, một số đơn vị còn sai số liệu hoặc chưa kiểm tra và sửa hết các lỗi trước khi truyền về VKS tỉnh Điện Biên cụ thể như sau:        
* Tháng 1/2016:
          Biểu 1: Huyện Điện Biên, Thị xã Mường lay (dòng 6 biểu 1 không khớp số liệu với dòng 13 của biểu 2).
          Biểu 2: Huyện Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay (dòng 42,43 biểu 2 không khớp số liệu với cột 3,4 biểu 3), thành phố Điện Biên phủ (các dòng 91,94,137,140 biểu 2 không khớp với các cột 5,6,7,8 biểu 3).
          * Tháng 2/2016:
          Biểu 2: Phòng 1 (số vụ án, bị can tạm đình chỉ đến cuối kỳ dòng 62, 63 không chính xác); huyện Tuần giáo (dòng 42, 43 biểu 2 không khớp với với cột 3, 4 biểu 3); huyện Tủa Chùa ( số bị can mới khởi tố dòng 43 biểu 2 không khớp với cột 4 biểu 3 và báo cáo tổng hợp tháng 2/2016).
          Biểu 6: thị xã Mường lay (nhập sai dòng 119 số người chấp hành án tù chung thân phải ra quyết định THS); huyện Nậm Pồ ( nhập sai số liệu dòng 113 số người chấp hành án chưa ra QĐTHA kỳ trước chuyển qua).
          * Tháng 3/2016:
          Biểu 1: Phòng 1 (Số tố giác, tin báo về tội phạm mới dòng 2 biểu 3 không khớp với báo cáo tổng hợp tháng 3/2016).
          Biểu 2: Huyện Điện Biên Đông (dòng 135, 136 biểu 2 tổng số vụ án, bị cáo  tòa án thụ lý xét xử sơ thẩm không khớp với báo cáo tổng hợp tháng 3/2016; dòng 137, 140 biểu 2 không khớp với cột 7, 8 biểu 3); số vụ án, bị cáo VKS kháng nghị phúc thẩm tòa án cùng cấp dòng 162, 163 các đơn vị nhập thiếu hoặc không khớp với báo cáo tổng hợp và báo cáo của phòng 7 (huyện Tuần giáo 1 vụ 1 bị cáo; huyện Mường Nhé 4 vụ 4 bị cáo; thị xã Mường lay 1 vụ 1 bị cáo).
          Biểu 10: huyện Mường Chà (dòng 30 số vụ, việc tòa án quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê, đơn vị không theo dõi từ kỳ thống kê tháng 01/2016 đến kỳ tháng 3/2016 lại có số phục hồi TĐC).
          Các đơn vị thường lặp lại lỗi của các tháng: VKS huyện Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay, huyện Nậm pồ mặc dù đã được phòng thống kê điều chỉnh và nhắc hàng tháng.
Lưu ý: Để đảm bảo theo dõi chặt chẽ số tạm đình chỉ như đã hướng dẫn của Cục 2 tại các dòng 62/63, 106/107, 147/148 biểu 2: nếu trong kỳ thống kê các đơn vị rà soát và phát hiện các trường hợp tạm đình chỉ mà chưa được thống kê vào số án tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê trước , các đơn vị phải báo cáo bằng văn bản về phòng TKTP – CNTT để phòng báo cáo về Cục 2 kịp thời điều chỉnh bổ sung vào số án tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê trước.
2. Về việc cập nhật án vào phần mềm quản lý án hình sự
Đề nghị các đơn vị : phòng 1, 2, 7 và các VKSND cấp huyện cập nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý án hình sự các vụ án có kháng cáo, kháng nghị; các vụ án hình sự mới thụ lý theo đúng quy định của Cục 2 VKSND tối cao.
            II. CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nhìn chung các đơn vị thực hiện tốt việc khai thác mạng Internet và ứng dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên một số đơn vị vẫn còn bị động, phụ thuộc vào phòng TKTP – CNTT mặc dù đã được hướng dẫn: thị xã mường lay, huyện Nậm pồ, huyện Điện Biên Đông trong việc cài đặt phần mềm thống kê và phần mềm quản lý án hình sự.
Tại các hội nghị trực tuyến, quá trình thực hiện kết nối hệ thống truyền hình trực tuyến nhiều đơn vị còn lúng túng trong việc lắp đặt và cài đặt thiết bị mặc dù đã được hướng dẫn trực tiếp, dẫn đến tình trạng  mất hình ảnh, âm thanh nhỏ hoặc vọng, khó nghe: Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ; nhiều đơn vị không tắt micrô của camera dẫn đến tình trạng bị thu âm ngoài mong muốn, tiếng ù, rít của Amply… ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh: huyện Mường Chà, Mường Lay, Nậm Pồ, Điện Biên Đông.
Lưu ý: Đề nghị các đơn vị khi gửi báo cáo thống kê định kỳ, báo cáo giam giữ tuần, phiếu xét xử sơ thẩm án hình sự bằng đường truyền vào máy chủ của VKS tỉnh Điện Biên và bằng bản Scan (có đóng dấu đỏ) hoặc gmail (nếu đường truyền không đảm bảo), không gửi bằng bản giấy qua đường công văn.
          Trên đây là tình hình thực hiện công tác thống kê quý I/2016 và một số lưu ý trong  công tác thống kê và công nghệ thông tin, VKSND tỉnh Điện Biên thông báo để các đơn vị rút kinh nghiệm và thực hiện tốt các kỳ thống kê tiếp theo./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ phụ trách (đ/c Thành);
- VPTH;
- Lưu TK.
TL. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
 
Lò Thị Quế Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Sưu tầm: Hoàng Thu Nhường

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 274
  • Hôm nay: 49620
  • Tháng hiện tại: 1715870
  • Tổng lượt truy cập: 20574529
2
1