06:55, 15/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP
        * Giới thiệu chung:
          Ngày 27/10/1962, tại kỳ họp thứ V Quốc hội khóa II đã ra Nghị quyết đổi tên Khu Tự trị Thái mèo thành khu Tự trị Tây Bắc và thành lập 2 tỉnh Sơn la và Lai Châu. Ngày 12/12/1962 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 2205/QĐ-VKSTC thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, Văn phòng tổng hợp cũng chính thức được thành lập. Tháng 01/2004 VKSND tỉnh Lai Châu chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Điện Biên.
          Bộ phận thống kê trước đây thuộc Văn phòng tổng hợp có nhiệm vụ thống kê số liệu phục vụ cho báo cáo công tác của ngành. Đến năm 2005 Viện kiểm sát được giao nhiệm vụ làm công tác thống kê hình sự, thống kê liên ngành. Tháng 9/2009 Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin thuộc VKSND tỉnh Điện Biên được thành lập. Tháng 02 năm 2020 phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin sáp nhập với Văn phòng thành Văn phòng tổng hợp.
         * chức năng, nhiệm vụ:
Văn phòng thành Văn phòng tổng hợp có chức năng, nhiệm vụ sau đây:
          - Triển khai tới các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức tốt việc nắm và quản lý thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự quản lý kinh tế, an toàn xã hội và tình hình tội phạm ở địa phương phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên;
          - Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác của đơn vị theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên;
          - Thực hiện các loại báo cáo định kỳ hay đột xuất theo quy chế thông tin, báo cáo quản lý công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cũng như theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên;
          - Giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác thi đua khen thưởng;
          - Tổ chức, quản lý và sử dụng tài sản và nguồn kinh phí được cấp theo đúng chế độ Nhà nước quy định;
          - Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện để phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo chế độ của Nhà nước quy định, trên cơ sở tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;
          - Tổng hợp, quản lý, thu thập số liệu thống kê để phục vụ việc xây dựng các báo cáo thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân định kỳ, đột xuất, phục vụ các kỳ họp Quốc hội của Viện trưởng VKSND tối cao, các kỳ họp Hội đồng nhân dân của Viện trưởng VKSND và xây dựng các chuyên đề của các phòng nghiệp vụ; chủ trì thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, quản lý án hình sự; ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin, truyền hình trực tuyến;
          - Tổ chức quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên được kịp thời, chính xác; tổ chức quản lý, in, sao các loại văn bản, tài liệu phục vụ công tác nghiệp vụ;
          - Tổ chức, quản lý thống nhất công tác cơ yếu có hiệu quả, đảm bảo được bí mật, chính xác, kịp thời;
          - Tổ chức, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản và công tác vệ sinh, phục vụ lễ tân các hội nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
         * Cơ cấu tổ chức:
          Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên có Chánh Văn phòng: Đồng chí Vũ Đức Hùng ; Các Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Lò Thị Quế Mai, Bùi Trọng Thắng và các Kiểm tra viên, Chuyên viên, Nhân viên giúp việc. 
           Tổng số biên chế của Văn phòng tổng hợp là 21 đồng chí, gồm các bộ phận:
          - Bộ phận tham mưu tổng hợp - thi đua;
          - Bộ phận Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin;
          - Bộ phận kế toán;
          - Bộ phận hành chính - quản trị gồm: Văn thư - Lưu trữ, Lái xe, Bảo vệ, Tạp vụ;
          - Bộ phận cơ yếu;
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02153.828.226.