17:38, 03/12/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.

Áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài sản của đơn vị, bao gồm các công tác như phát sinh mới tài sản, bảo trì, sửa chữa, điều chuyển, thanh lý các loại tài sản cố định và công cụ dụng cụ thuộc quyền quản lý, sử dụng tại VKSND tỉnh Điện Biên. Phiếu quản lý được giao đến từng phòng, từng cá nhân tự chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi.
BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
          1. Tên sáng kiến
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
          2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
Áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài sản của đơn vị, bao gồm các công tác như phát sinh mới tài sản, bảo trì, sửa chữa, điều chuyển, thanh lý các loại tài sản cố định và công cụ dụng cụ thuộc quyền quản lý, sử dụng tại VKSND tỉnh Điện Biên. Phiếu quản lý được giao đến từng phòng, từng cá nhân tự chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi.
          3. Mô tả bản chất của sáng kiến
          3.1. Tình trạng giải pháp đã biết    
          Tài sản công của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên được hình thành chủ yếu từ nguồn Ngân sách nhà nước thông qua việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm được giao, qua các đề án của Ngành. Qua quá trình theo dõi việc sử dụng tài sản công của đơn vị tôi nhận thấy một số vấn đề như sau:
          - Ưu điểm:
          + 100% tài sản, công cụ dụng cụ mới phát sinh đều được bàn giao đến từng phòng ban, được cập nhập kịp thời vào sổ tài sản cố định, sổ quản lý công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng. Hàng năm được tính khấu hao theo đúng quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
          + Các loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ đều được sửa chữa, bảo dưỡng một cách kịp thời khi cần thông qua đề xuất của các phòng ban;
+ Các tài sản công không còn sử dụng được hoặc việc sửa chữa tài sản không có hiệu quả đều được thanh lý theo đúng quy định của Nhà nước.
          - Tồn tại:
+ Việc quản lý tài sản, công cụ dụng cụ hiện đang sử dụng hình thức nhập liệu, liệt kê thông tin và lưu trữ thông tin mang tính thủ công, thường gặp khá nhiều khó khăn, bất tiện trong quá trình thống kê số lượng tài sản, quản lý, tra cứu thông tin tài sản;
+ Khối lượng tài sản thường tăng liên tục theo thời gian. Việc theo dõi, quản lý tài sản phải thông qua một hệ thống nhiều sổ sách nhưng vẫn không thể hiện được quá trình biến động thực tế của tài sản;
          + Việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản chưa được cập nhập trong suốt quá trình sử dụng dẫn đến khi có tài sản cần thay thế, sửa chữa không đánh giá được nguyên nhân;
          + Thanh lý tài sản chủ yếu vẫn dựa vào khấu hao của tài sản.
          3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến
          3.2.1. Mục đích của giải pháp
Đưa ra cách thức kiểm soát và quản lý các loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ của cơ quan VKSND tỉnh Điện Biên một cách tổng quát thông qua “Phiếu quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ” nhằm đảm bảo các loại tài sản được quản lý chặt chẽ, hiệu quả, khoa học và đúng với quy định của Nhà nước. Nâng cao vai trò quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, gắn tài sản với trách nhiệm của từng cá nhân.
Làm căn cứ để xác định nhu cầu mua sắm tài sản hàng năm với mục đích phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và tiết kiệm theo đúng quy định của Ngành và của Nhà nước.
          3.2.2 Nội dung của giải pháp
          Tính mới: “Phiếu quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ” giúp kiểm soát và quản lý các loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ một cách tổng quát, chặt chẽ, hiệu quả, khoa học và đúng với quy định của Nhà nước. Nâng cao vai trò quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, gắn tài sản với trách nhiệm đối với từng cá nhân.
Cách thức thực hiện: Phiếu quản lý tài sản, công cụ dụng cụ thể hiện qua các nội dung sau:
Mã tài sản Tên tài sản Người sử dụng Năm mua tài sản Nguồn hình thành tại nơi sử dụng Quản lý tài sản
Mua sắm mới Điều chuyển đến Quá trình sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng Quá trình điều chuyển Đề nghị thanh lý
Ngày, tháng sửa chữa, bảo trì Nguyên nhân Kết quả Nguyên nhân Nơi nhận
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
          a) Bước 1, kiểm soát ban đầu: kế toán được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý tài sản trước khi giao phiếu quản lý tài sản đến từng đơn vị cần phải:
- Nhập mã cho từng loại tài sản, năm mua tài sản, tên cá nhân trực tiếp được giao quản lý, sử dụng tài sản (nhập số liệu vào cột 1, 2, 3, 4);
          - Xác định nguồn hành thành tài sản tại nơi sử dụng là từ mua mới hay được điều chuyển từ nơi khác đến thông qua Biên bản giao nhận tài sản, công cụ dụng cụ (nhập số liệu vào cột 5 hoặc cột 6).
          b) Bước hai, quản lý tài sản:
Các cá nhân, đơn vị được giao, nhận sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài sản đã được nhập mã. Các hoạt động có trong quá trình quản lý tài sản đó là: điều chuyển, trả, hủy tài sản; sửa chữa, bảo dưỡng; kiểm kê, thanh lý tài sản dựa trên quy định của Ngành và của Nhà nước.
- Điều chuyển tài sản trong các trường hợp sau: những tài sản các phòng được giao quản lý sử dụng không còn nhu cầu sử dụng hoặc khi có sự luân chuyển cán bộ giữa các phòng. Quá trình này được thể hiện qua các bước:
+ Các đơn vị có nhu cầu điều chuyển, trả tài sản lập phiếu đề nghị điều chuyển gửi về Văn phòng tổng hợp;
+ Văn phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo xét duyệt. Khi được duyệt đồng ý chuyển tài sản, bộ phận kế toán tiến hành điều chuyển và cập nhật tài sản tăng, giảm theo Biên bản giao nhận (nhập số liệu vào cột 10, 11). Sau đó chuyển phiếu quản lý tài này đến đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng mới.
 - Sửa chữa tài sản khi xảy ra sự cố đột xuất. Bảo dưỡng định kỳ giúp tăng tuổi thọ của tài sản nhằm khai thác hiệu quả tính năng, công xuất của tài sản.
+ Khi tài sản xảy ra sự cố đột xuất các đơn vị làm đề nghị sửa chữa, thay thế gửi Văn phòng tổng hợp;
+ Bộ phận công nghệ thông tin của Văn phòng sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng ban đầu:
  • Nếu hư hỏng nhẹ, có thể tự khắc phục bằng cách tận dụng các linh kiện cùng loại của tài sản đang lưu kho còn sử dụng được để thay thế hoặc thuê các công ty bên ngoài sửa chữa, thay thế linh kiện mới. Lúc này người được giao quản lý, sử dụng tài sản nhập vào phiếu quản lý tài sản nguyên nhân hỏng và tình trạng khắc phục (nhập các nội dung tương ứng vào cột 7, 8, 9).
  • Nếu hư hỏng nặng, việc sửa chữa tốn nhiều kinh phí, tiến hành làm phiếu đề xuất trình Lãnh đạo xem xét sửa chữa hoặc thanh lý. Đối với những tài sản chờ thanh lý kế toán lập phiếu điều chuyển tài sản lưu kho và tận dụng các linh kiện còn sử dụng được để thay thế cho các tài sản cùng loại. Kế toán phân loại nhập số liệu vào cột 7, 8, 9, 10, 11.
- Thanh lý tài sản đối với những tài sản hư hỏng không còn giá trị sử dụng và kho lưu trữ không còn đủ sức chứa.
+ Đối với tài sản đang được quản lý, sử dụng tại các phòng: Các phòng lập phiếu đề xuất gửi Văn phòng tổng hợp. Bộ phận công nghệ thông tin kiểm tra nếu xác định tài sản đó không còn sử dụng được, kế toán tiến hành điều chuyển về Văn phòng lưu kho đồng thời thu lại phiếu quản lý tài sản;
+ Kế toán được giao phụ trách theo dõi, quản lý tài sản lập danh mục tài sản đề nghị thanh lý trình Chánh Văn phòng xem xét. Đối với những tài sản đủ điều kiện thanh lý, tiến hành các thủ tục thanh lý theo đúng hướng dẫn của Ngành và quy định của Nhà nước (kế toán nhập số liệu vào cột 12).
          c) Bước ba, hết năm, kế toán được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý tài sản tổng hợp những biến động về tài sản thông qua phiếu quản lý tài sản tại các phòng để cập nhật kịp thời vào hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng, các loại báo cáo về tăng giảm tài sản, sổ tài sản cố định. Đồng thời làm cơ sở khi tài sản có những biến động mới trình Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng nắm được tình hình và có phương án giải quyết hợp lý.
          3.3. Khả năng và phạm vi áp dụng của giải pháp
 - Giải pháp được áp dụng trong sáng kiến là hoàn toàn khả thi và có kết quả thực sự. Sáng kiến này có thể đem nhân rộng trong toàn Ngành kiểm sát. Ngoài ra còn có thể vận dụng cho các ngành, các đơn vị khác trong việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ...vì giải pháp dễ áp dụng, không mất nhiều thời gian, hiệu quả thu được lại cao, có sự ảnh hưởng để thay đổi, khẳng định hiệu quả của việc quản lý tốt tài sản, công cụ dung cụ trong cơ quan;
- Đối với các phòng ban và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản có cơ sở đề xuất việc sửa chữa, thay mới tài sản, công cụ dụng cụ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mỗi cá nhân tại đơn vị;
- Đối với người làm công tác kế toán theo dõi được quá trình biến động của tài sản, tham mưu cho cấp trên khi phát hiện những bất thường trong quá trình sử dụng tài sản. Từ đó ngăn ngừa các rủi ro gây thất thoát, hao mòn, hỏng hóc và mất tài sản, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với tài sản được giao. Góp phần quản lý và sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy quyền làm chủ của tập thể, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
3.4. Các thông tin cần được bảo mật: không
3.5. Tài liệu kèm theo
          - Biểu tổng hợp phiếu quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ năm 2021 tại đơn vị.
4. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền: Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm trên không sao chép hoặc vi phạm bản quyền./.
 
  Điện Biên, ngày 30 tháng 9 năm 2021
  Tác giả sách kiến
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thu Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 165
  • Khách viếng thăm: 164
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 16320
  • Tháng hiện tại: 56187
  • Tổng lượt truy cập: 5133161
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email nội bộ ngành KSND