18:18, 03/12/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Nhé

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Nhé.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết
Văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh là một văn bản tố tụng do Kiểm sát viên ban hành trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm để kiểm tra tính xác thực của tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thu thập, củng cố chứng cứ, tài liệu, đồ vật để làm rõ những tình tiết liên quan đến những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự.
Thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm là một trong các công tác thực hiện chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân. Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng của Kiểm sát viên trong công tác này là “Khi cần thiết, đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm thực hiện”. Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải thực hiện yêu cầu kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên theo quy định tại khoản 1 Điều 162 BLTTHS năm 2015, khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch  số 01/2017, ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền  trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và Điều 41 Quy chế số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/04/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác Thực hành quyền công tố, kiếm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.
Trong năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Nhé đã thụ lý kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tổng số: 22 tin tố giác, tin báo về tội phạm. Đã giải quyết 20 tin, trong đó: ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 05 tin; ra quyết định không khởi tố vụ án 12 tin; tạm đình chỉ giải quyết 03 tin.
Ban hành 23 Văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với 22 tin tố giác, tin báo về tội phạm trên. Trực tiếp kiểm sát 01 cuộc việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Nhé. Ban hành 03 Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đối với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Nhé. Tổ chức 01 cuộc thi viết Yêu cầu kiểm tra, xác minh việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại đơn vị đối với Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.
          Trong thời gian qua, việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh đã được lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Nhé quan tâm, đôn đốc thực hiện, các Kiểm sát viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh. Nội dung các bản yêu cầu kiểm tra, xác minh cũng đã bám sát vào nội dung vụ việc, có tính khả thi và hiệu quả trong việc kiểm tra, xác minh giải quyết đối với các tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên vẫn có những bản yêu cầu kiểm tra, xác minh của một số kiểm sát viên có những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, những tồn tại đó thể hiện cả trong hình thức cũng như nội dung bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, cụ thể:
          Về hình thức: trong việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh, các Kiểm sát viên chưa tuân thủ theo mẫu ban hành của Việm kiểm sát nhân dân tối cao (mẫu số 04- Hệ thống biểu mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố. Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
Về nội dung yêu cầu kiểm tra, xác minh: chưa bán sát vào nội dung các tố giác, tin báo về tội phạm để đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh cho trúng và đúng. Bản yêu cầu kiểm tra, xác minh đề ra nội dung xác minh chung chung, không bám vào nội dung tin báo, tố giác, thậm chí có những nội dung yêu cầu xác minh đề ra không đúng, gây khó khăn cho Điều tra viên trong việc xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.
Nguyên nhân của những tồn tại:
Đối với công tác chỉ đạo, điều hành: Lãnh dạo đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra đến việc đề ra nội dung yêu cầu kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên.
Chưa thực hiện sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm trong việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh để kịp thời có biện pháp khắc phục những thiếu sót hạn chế trong công tác này.
Đối với các Kiểm sát viên: Một số Kiểm sát viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trong của việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Thâm chí là tư tưởng coi nhẹ khâu công tác này chỉ chú trọng đến hoạt động Kiểm sát điều tra, chưa tích cực chủ động cùng với Điều tra viên nắm bắt quá trình giải quyết các vụ việc, chưa kiểm sát chặt chẽ, quản lý đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm; công tác phát hiện vi phạm và kiến nghị yêu cầu khắc phục chưa kịp thời.
 Năng lực trình độ của một số Kiểm sát viên còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm nên đề ra yêu cầu xác kiểm tra, minh chưa chuẩn xác, chưa đúng với nội dung cần kiểm tra, xác minh.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
 Mục đích của giải pháp:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh trong công tác Kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
 Nội dung giải pháp:
Để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đối với các tố giác, tin báo về tội phạm tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Nhé, Ngay từ đầu năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Nhé đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chú trọng khâu công tác này, đồng thời đề ra nhiều giải pháp yêu cầu các Kiểm sát viên thực hiện theo từng giai đoạn và có lựa chọn một số vụ việc cụ thể để tổ chức thi viết yêu cầu kiểm tra, xác minh tại đơn vị nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ năng đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị.
          Trong công tác chỉ đạo điều hành:
Tăng cường lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thường xuyên kiểm tra việc cập nhật hệ thống sổ thụ lý, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện định kỳ đánh giá tình hình tội phạm, kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm để chủ động phát hiện, xử lý những biến động phát sinh tăng, giảm và kết quả xử lý đối với các tố giác, tin báo về tội phạm để trao đổi với Cơ quan điều tra có những biện pháp phù hợp đảm bảo cho hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.
Triển khai và yêu cầu các kiểm sát viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm nhất là đối với Quy chế số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/04/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác Thực hành quyền công tố, kiếm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.
Phân công 01 Kiểm sát viên trực tiếp là đầu mối theo dõi, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và quản lý việc mở cập nhật hệ thống sổ thụ lý, sổ quản lý đăng ký số các bản yêu cầu kiểm tra, xác minh do Viện kiểm sát ban hành và chuyển cho Cơ quan điều tra để thực hiện.
Lãnh đạo viện mà trực tiếp là Viện trưởng phải quan tâm chỉ đạo sát sâu khâu công tác này, khi thụ lý, phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin bào về tội phạm, lãnh đạo viện phải trực tiếp xem hồ sơ để nắm rõ nội dung vụ việc, trực tiếp xem duyệt nội dung các văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên trước khi ký ban hành chuyển cho Cơ quan điều tra.
Xây dựng quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát luôn đảm bảo sự thống nhất hoạt động. Đối với các tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp thì lãnh đạo hai ngành Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trao đổi thống nhất bố trí Kiểm sát viên, Điều tra viên có trình độ, năng lực và có kinh nghiệm trực tiếp thụ lý giải quyết, các vướng mắc trong quá trình giải quyết được lãnh đạo hai ngành họp bàn để có hướng giải quyết kịp thời. Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm đề nghị gia hạn thời hạn giải quyết hay tạm đình chỉ phải có lý do, căn cứ cần thiết, tránh tình trạng gia hạn thời hạn giải quyết hoặc tạm đình chỉ giải quyết đối với tố giác, tin báo về tội phạm với những lý do chung chung không rõ rằng.
Đối với kiểm sát viên:
Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật nâng cao trình độ chuyên môn, tri thức pháp luật nhất là đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên qian đến hoạt động kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Khi được phân công thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm phải nghiên cứu kỹ nội dung tố giác, tin báo và lập hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định.
Kiểm sát viên phải nắm chắc các quy định của pháp luật quy định về thẩm quyền tình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm để có căn cứ tiền hành kiểm sát về thời hạn và thẩm quyền, trình tự thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo đảm bảo cho việc tiếp nhận đúng thẩm quyền và tuân thủ theo đúng trình tư, thủ tục và thời hạn chuyển giao tố giác, tin báo sau khi tiếp nhận cho cơ quan chức năng có đúng thời hạn quy định của pháp luật không.
Kiểm sát viên phải nắm và hiểu đúng các quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, thành thạo quy trình tiếp nhận, các hình thức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và trong từng trường hợp cụ thể. Đối với việc phận loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đây là một khâu quan trọng trong quá trình giải quyết. Việc chấp hành đúng thời hạn, phân loại đúng ngồn tin là tiền đề cơ sở để thực hiện có hiệu quả các hoạt động điều tra tiếp theo. Do vậy Kiểm sát viên phải kiểm sát về việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo cho việc xử lý nhanh chúng, hiệu quả, những trường hợp cấp bách, cần ngăn chặn ngay tội phạm, thu thập chứng cứ, bảo vệ hiện trường, bảo vệ những người liên quan đến sự việc.
Đối với những tin tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chưa kịp thời hoặc chưa chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Kiểm sát viên phải nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị để trao đổi, yêu cầu chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kèm theo các tài kiệu có liên quan đã tiếp nhận cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.
Đối với những tin thuộc thẩm quyền giải quyết, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ nội dung tố giác, tin báo về tội phạm để xác định thẩm quyền, phạm vi giải quyết và những nội dung khác liên quan đến việc giải quyết tin báo để đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với tin báo theo quy định tại khoản 2 Điều 159 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy định của pháp luật về quy trình thụ lý, giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đặc biệt chú trọng việc khai thác triệt để những thông tin, tài liệu từ người cung cấp tố giác, tin báo về tội phạm. từ Điều tra viên chuyển giao hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm để kiểm sát xây dựng hồ sơ kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo chủ động đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với 100% tố giác, tin báo được phân công thụ lý giải quyết.
Qua thực tiễn áp dụng các giải pháp cụ thể nêu trên về công tác đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Nhé đã đạt được những kết quả nhất định, tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90,9% tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2020. Các hoạt động cụ thể của các Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát việc giải quyết đối với các vụ việc tố giác, tin báo được phân công đã từng bước đi vào nề nếp. Phần lớn các Kiểm sát viên của đơn vị đã chủ động bám sát tiến độ điều tra, xác minh, tích cực ban hành Yêu cầu kiểm tra, xác minh bằng văn bản, đề ra các nội dung yêu cầu thu thập tài liêu, chứng cứ đảm bảo cho việc ra Quyết định khởi tố hoặc không vụ án hình sự của Cơ quan điều tra. Chất lượng Yêu cầu kiểm tra, xác minh có nhiều tiến bộ, cơ bản được Điều tra viên chấp nhận thực hiện. Đẩy nhanh được tiến độ giải quyết, khách quan, toàn diện và triệt để, đảm bảo hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện, góp phần hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm, nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát, uy tín của Kiểm sát viên.
3.3. Khả năng và phạm vi áp dụng của giải pháp:
Có khả năng áp dụng cho các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, các giải pháp nêu trong sáng kiến sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả Bản yêu cầu kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
3.4. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có yêu cầu): Không.
3.5. Tài liệu kèm theo: (nếu có):
- Phiếu khảo sát hiệu quả áp dụng sáng kiến.
4. Cam kết không sao chếp hoặc vi phạm bản quyền: Tôi xin cam kết những giải pháp đã nêu trên là do bản thân tôi tự thực hiện, không sao chép của cá nhân tổ chức khác, không vi phạm bản quyền của tác giả nào.
          Trên đây là báo cáo mô tả sáng kiến mà bản thân tôi đã thực hiện trong năm 2021, kính mong Hội đồng xét, công nhận sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét đánh giá giúp tôi.
 
                                                              Mường Nhé, ngày 06 tháng 10 năm 2021
                                                                              Tác giả sáng kiến
 
 
                                                                                   
                                                                                     Thào A Di

Những tin cũ hơn

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 16917
  • Tháng hiện tại: 56784
  • Tổng lượt truy cập: 5133758
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email nội bộ ngành KSND