02:26, 15/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật trong thống kê hình sự liên ngành

DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật  trong thống kê hình sự liên ngành
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật trong thống kê hình sự liên ngành
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN  NHÂN DÂN TỐI CAO
BỘ CÔNG AN
BỘ QUỐC PHÒNG
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
  

Số:…/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2016
 
Dự thảo 4
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật

trong thống kê hình sự liên ngành


Căn cứ Luật Thống kê năm 2015;
Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật trong thống kê hình sự liên ngành như sau
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này qui định nguyên tắc, thời hạn lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê hình sự liên ngành; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thống kê hình sự liên ngành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện thống kê hình sự liên ngành của Viện kiểm sát, Tòa án, Công an và các cơ quan tư pháp trong quân đội.
Điều 3. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê hình sự liên ngành
1. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê hình sự liên ngành gồm:
a) Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời;
b) Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê;
c) Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo;
d) Công khai, minh bạch;
đ) Có tính so sánh.
2. Nguyên tắc cơ bản của sử dụng dữ liệu và thông tin thống kê hình sự liên ngành gồm:
a) Trích dẫn nguồn dữ liệu, thông tin thống kê khi sử dụng;
b) Bình đẳng trong tiếp cận và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê hình sự liên ngành đã được công bố;
c) Bảo mật dữ liệu, thông tin thống kê hình sự liên ngành theo quy định của pháp luật.
Chương II
BÁO CÁO THỐNG KÊ HÌNH SỰ LIÊN NGÀNH
Điều 4. Các loại báo cáo thống kê hình sự liên ngành
1. Các loại báo cáo thống kê hình sự liên ngành bao gồm:
a) Thống kê tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
b) Thống kê điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự;
c) Thống kê thi hành án hình sự.
2. Nội dung, biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn các loại báo cáo thống kê hình sự liên ngành do Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành Trung ương quy định.
Điều 5. Kỳ báo cáo
Báo cáo thống kê hình sự liên ngành thực hiện định kỳ theo tháng; số liệu lấy từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.
Điều 6. Trách nhiệm lập báo cáo thống kê hình sự liên ngành
1. Cơ quan Công an các cấp lập báo cáo thống kê tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
2. Viện kiểm sát nhân dân các cấp lập báo cáo thống kê tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thống kê điều tra truy tố và xét xử các vụ án hình sự và thống kê thi hành án hình sự liên quan đến phạm nhân thi hành án tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam; tổng hợp báo cáo thống kê hình sự liên ngành cùng cấp và cấp dưới trực tiếp.
3. Trại giam của Bộ Công an thuộc thẩm quyền kiểm sát của Viện kiểm sát cấp tỉnh lập báo cáo thống kê thi hành án hình sự của phạm nhân trong trại giam.
4. Trách nhiệm lập báo cáo thống kê của các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội được quy định như sau:
a) Cơ quan điều tra các cấp, đơn vị được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong Quân đội có trách nhiệm lập báo cáo thống kê tiếp nhận và giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
b) Cơ quan điều tra các cấp lập báo cáo thống kê điều tra các vụ án hình sự và thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền.
c) Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm lập báo cáo thống kê truy tố các vụ án hình sự; tổng hợp báo cáo thống kê hình sự liên ngành cùng cấp và cấp dưới.
d) Tòa án các cấp có trách nhiệm lập báo cáo thống kê xét xử các vụ án hình sự; báo cáo thống kê thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền.
5. Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao qui định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện qui định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 7. Nguồn tài liệu phục vụ thống kê
Số liệu thống kê thu thập dựa trên các sổ sách nghiệp vụ của các ngành Kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan tư pháp trong quân đội.
Điều 8. Thời hạn lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê hình sự liên ngành
1. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, các đơn vị của Công an và Viện kiểm sát cấp huyện lập báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, đối chiếu và thống nhất với các đơn vị có liên quan, ký xác nhận và gửi về bộ phận thống kê của Viện kiểm sát cấp huyện.
2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, các đơn vị của Công an, Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện kiểm sát cấp cao và Trại giam của Bộ Công an theo qui định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này lập báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, đối chiếu và thống nhất số liệu với các đơn vị có liên quan, ký xác nhận và gửi về bộ phận thống kê Viện kiểm sát cùng cấp.
3. Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, các đơn vị của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, đối chiếu và thống nhất số liệu với các đơn vị có liên quan, ký xác nhận và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
4. Căn cứ vào thời hạn gửi báo cáo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này, Bộ Quốc phòng quy định thời hạn lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê hình sự liên ngành các cấp trong quân đội.
Điều 9. Thời hạn kiểm tra, lập và gửi báo cáo thống kê hình sự liên ngành tổng hợp
1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, bộ phận thống kê hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo thống kê liên ngành, trình Lãnh đạo các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án cùng cấp ký báo cáo và gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cơ quan  Công an, Tòa án cùng cấp.
2. Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo thống kê liên ngành của cấp tỉnh và cấp dưới, trình Lãnh đạo các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án cùng cấp ký báo cáo gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan  Công an, Tòa án cùng cấp.
3. Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo thống kê liên ngành, trình Lãnh đạo cơ quan Kiểm sát, Tòa án cùng cấp ký báo cáo và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án cùng cấp.
4. Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo thống kê liên ngành trong quân đội, trình Lãnh đạo cơ quan tư pháp trong quân đội ký báo cáo và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan tư pháp trong quân đội.
5. Trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo thống kê hình sự liên ngành toàn quốc, trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký và gửi Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Điều 10. Phương thức gửi báo cáo
1. Báo cáo được gửi bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
2. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới lên Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp ngoài gửi bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp phải đồng thời qua hệ thống truyền số liệu của Ngành kiểm sát nhân dân. Trong trường hợp không thể gửi qua hệ thống truyền số liệu thì có thể gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc qua hệ thống cơ yếu của ngành Kiểm sát.
Chương III
BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN
THỐNG KÊ HÌNH SỰ LIÊN NGÀNH
 
Điều 11. Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành  
1. Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành giúp Thủ trưởng các ngành tổ chức triển khai thống kê hình sự liên ngành.
2. Thành phần Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành được qui định như sau:
a) Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành Trung ương gồm: một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Trưởng ban, một Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, một Thứ trưởng Bộ Công an và một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là thành viên.
b) Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp cao gồm: một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao là Trưởng ban, một lãnh đạo Toà án nhân dân cấp cao là thành viên.
c) Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp tỉnh gồm: một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là Trưởng ban, một Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh, một Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, một Phó Giám thị Trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn là thành viên.
d) Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp huyện gồm: một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện là Trưởng ban,  một Phó Trưởng công an huyện, một Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện là thành viên.
e) Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành trong quân đội gồm: một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương làm Phó Trưởng ban, Thủ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng Cục Điều tra hình sự, Thủ trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng,  Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là thành viên.
Điều 12 . Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành  
1. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp Trung ương:
a) Quyết định nội dung, biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn các loại báo cáo thống kê hình sự liên ngành;
b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc  việc thực hiện thống kê hình sự liên ngành;
c) Sơ kết, tổng kết công tác thống kê hình sự liên ngành;
d) Khen thưởng, kỷ luật trong công tác thống kê hình sự liên ngành;
2. Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện và Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành trong quân đội, thực hiện các qui định tại điểm b, c Khoản 1 Điều này.
Điều 13. Tổ chuyên viên thống kê hình sự liên ngành
1. Tổ chuyên viên thống kê hình sự liên ngành Trung ương gồm: Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Tổ trưởng, đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp Toà án nhân dân tối cao, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, Trưởng phòng phụ trách thống kê Viện kiểm sát quân sự Trung ương và một số chuyên viên phụ trách thống kê của các bộ, ngành trên.
2. Thành phần Tổ chuyên viên thống kê hình sự liên ngành cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện và tổ chuyên viên thống kê hình sự liên ngành trong Quân đội do Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cùng cấp quy định.
Điều 14 . Trách nhiệm của tổ chuyên viên thống kê hình sự liên ngành
 Tổ chuyên viên thống kê hình sự liên ngành tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành thực hiện các qui định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này.
  
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 15. Bãi bỏ các quy định hiện hành
Thông tư này thay thế Thông tư­ liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”.
Điều 15. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể  từ  ngày     tháng    năm 2016./.
 

KT. VIỆN TRƯỞNG
VKSND TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
KT. CHÁNH ÁN
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN
 
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
 
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: ST.HN

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 419
  • Khách viếng thăm: 418
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 63453
  • Tháng hiện tại: 1518903
  • Tổng lượt truy cập: 25089059
2
1