04:36, 21/05/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Kế hoạch Tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————
Số: 03/KH-VKS-VP Điện Biên, ngày 05 tháng 01  năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và
triển khai công tác năm 2016
—————————————
 
 
          Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-VKSTC-VP ngày 12/11/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2015; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát năm 2016.
II. YÊU CẦU
- Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện, trung thực kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015; tập trung phân tích những mặt chưa làm được, những tồn tại hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm; những khó khăn, vướng mắc trong công tác để đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục.
- Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị công tác năm 2016 của Viện trưởng VKSNDTC và Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan VKSNDTC năm 2016; căn cứ tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đơn vị để xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2016 cho phù hợp.
- Việc tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng theo đúng Kế hoạch đã đề ra.
III. NỘI DUNG TỔNG KẾT
- Đánh giá kết quả công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016.
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016.
- Công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2015.
IV. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG
1. Xây dựng báo cáo, tài liệu Hội nghị tổng kết
Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2015; Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 (hoàn thành trước ngày 10/01/2016); tổng hợp tham luận của các đơn vị (hoàn thành trước ngày 12/01/2016). Đơn vị thực hiện: Văn phòng VKSND tỉnh.
2. Xây dựng Dự thảo Kế hoạch công tác và Dự thảo Kế hoạch Thi đua, khen thưởng năm 2015
Căn cứ Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân và Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, xây dựng Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2016 và Dự thảo Kế hoạch Thi đua, khen thưởng năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên (hoàn thành trước ngày 10/01/2016). Đơn vị thực hiện: Văn phòng VKSND tỉnh.
3. Xây dựng báo cáo tham luận
Các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo tham luận để sử dụng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 (có công văn hướng dẫn riêng).
4. Chuẩn bị cơ sở vật chất
Văn phòng VKSND tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị Hội trường, trang trí khánh tiết và các điều kiện cần thiết bảo đảm phục vụ Hội nghị.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian, địa điểm
- Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai công tác năm 2016 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dự kiến tổ chức trong 02 ngày 18 và 19/01/2016 (cụ thể sẽ có giấy triệu tập Hội nghị sau).
- Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy và Hội trường tầng 3 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
2. Thành phần dự Hội nghị
- Khách mời: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các Ban xây dựng Đảng tỉnh và các cơ quan, Ban ngành liên quan, cơ quan Báo, đài truyền hình Điện Biên.
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, Trưởng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, công chức và người lao động.
- Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Viện trưởng, Phó Viện trưởng.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này, Thủ trưởng các phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo Kế hoạch.
2. Tham luận của các đơn vị gửi về Văn phòng VKS tỉnh trước ngày 10/01/2016 để kịp tổng hợp, in ấn phục vụ Hội nghị.
3. Chánh Văn phòng VKSND tỉnh có trách nhiệm giúp lãnh đạo Viện triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Đ/C Nguyễn Hải Phong, PVT- VKSNDTC;
- VP - VKSNDTC;
- Lãnh đạo Viện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT,TH.
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Hải
 
 
 

Ý kiến bạn đọc

 

Các tin khác

Liên kết

Đang nhập

  • Đang truy cập: 63
  • Khách viếng thăm: 45
  • Máy chủ tìm kiếm: 18
  • Hôm nay: 3516
  • Tháng hiện tại: 552555
  • Tổng lượt truy cập: 3039193
2
1