00:12, 24/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN KHI KIỂM SÁT VIỆC XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  ĐỐI VỚI CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN KHI KIỂM SÁT  VIỆC XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN
Trước đây công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án chỉ mới thực hiện thông qua việc kiểm sát các biên bản xác minh về điều kiện thi hành án do Chấp hành viên đi xác minh về lưu trong hồ sơ thi hành án dân sự. Những năm gần đây Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã giao chỉ tiêu cụ thể cho Viện kiểm sát nhân dân các địa phương về tỉ lệ % kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án và lập hồ kiểm sát xác minh theo từng năm công tác (5%, 10%, 15%). Quá trình kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án, Viện kiểm sát đã phát hiện được nhiều vi phạm của Chấp hành viên trong xác minh điều kiện thi hành án như: Đã hết 10 ngày, kể từ ngày hết thời gian tự nguyện thi hành án nhưng Chấp hành viên chưa tiến hành xác minh điều kiện thi hành án; Đến thời hạn phải xác minh điều kiện thi hành án nhưng Chấp hành viên không tiến hành tổ chức xác minh điều kiện thi hành án; Người phải thi hành án có tài sản để thi hành án nhưng Chấp hành viên lại xác minh không có tài sản để thi hành án...
Description: D:\Văn bản\Chung phòng 11 năm 2018\Tập tin bài\P1080069.JPG
                                (hình ảnh mang tính chất minh họa)
 Để thực hiện tốt công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án Cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự phải nắm chắc các quy định của pháp luật cơ bản, như sau:
- Theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Luật thi hành án dân sự; điểm b khoản 2 Điều 7a; đoạn 2 khoản 1, khoản 2 Điều 44 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014; khoản 1 Điều 9 Nghị Định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính Phủ thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay. Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan Thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình. Nếu trường hợp người phải thi hành án không kê khai hoặc phát hiện việc kê khai không trung thực thì tùy từng mức độ vi phạm, Chấp hành viên có thể xử phạt hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần.
Mặt khác, theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 44 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, quy định khi xác minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên có trách nhiệm lập biên bản thể hiện đầy đủ kết quả xác minh, có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh.
- Điểm b khoản 4, điểm b khoản 6 Điều 44 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 quy định khi xác minh điều kiện thi hành án đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm, Chấp hành viên có trách nhiệm xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó.Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm cung cấp thông tin ký vào biên bản trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là Cơ quan có liên quan đến việc thi hành án dân sự, là đối tượng kiểm sát của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Nếu Chấp hành viên có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin đã quá hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên mà Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không có văn bản trả lời. Khi phát hiện được vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm, hậu quả xảy ra, Viện kiểm sát căn cứ vào khoản 7 Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, có quyền ra văn bản kiến nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.
- Khoản 4, 5, 6 Điều 9 và khoản 1 Điều 11 Nghị Định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính Phủ quy định đã hết thời hạn 2 năm, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với trường hợp mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án trở lại cơ quan thi hành án dân sự chuyển sang sổ theo dõi riêng. Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện về thi hành án được đăng tải trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai. Chỉ khi có thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án (nhận được văn bản của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án) thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông tin về điều kiện thi hành án, Chấp hành viên tiến hành xác minh lại, nếu kết quả xác minh người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án và tổ chức thi hành án trở lại.
- Điểm b khoản 1 Điều 48 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 quy định hoãn thi hành án dân sự trong trường hợp chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án và điểm c khoản 1 Điều 44a của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 cũng quy định về việc Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định xác định việc chưa có điều kiện thi hành án đối với trường hợp chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án. Để khắc phục quy định chồng chéo này Khoản 3 Điều 9 Nghị Định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính Phủ quy định, trường hợp chưa xác định được địa chỉ và tài sản của người phải thi hành án hoặc chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án mà theo bản án, quyết định họ phải tự mình thực hiện nghĩa vụ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án phải ghi rõ thi hành án bị hoãn theo điểm b khoản 1 điều 48 Luật thi hành án dân sự.
Cán bộ, Kiểm sát viên khi thực hiện công tác kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án ngoài nắm chắc các quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; các văn bản chỉ đạo của ngành về kiểm sát thi hành án dân sự; Luật thi hành án dân sự, văn bản hướng dẫn và những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014. Phải luôn nắm chắc hồ sơ thụ lý của các Chấp hành viên để kiểm sát kịp thời các biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, xét thấy cần thiết Kiểm sát viên phải tiến hành trực tiếp kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án đối với những việc cơ quan thi hành án dân sự phân loại chưa có điều kiện thi hành án; Lắng nghe và tham khảo các thông về tài sản của người phải thi hành án do người được thi hành án cung cấp như tài sản được cất giấu, gửi nhờ, mang tên người khác...để kịp thời trao đổi với Chấp hành viên thụ lý đã xác minh điều kiện thi hành án hoặc Kiểm sát viên trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án. Quá trình kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án nếu phát hiện vi phạm của cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, tổ chức...thì tùy từng
mức độ, tính chất vi phạm báo cáo lãnh đạo viện và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm.
Tác giả bài viết: Phạm Thị Chung Phòng 11, VKSND tỉnh Điện Biên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 98
  • Khách viếng thăm: 95
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 236
  • Tháng hiện tại: 1441308
  • Tổng lượt truy cập: 20299967
2
1