02:03, 24/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXX SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI (phòng 2)

       * Giới thiệu chung:
          Những năm 1990 phòng thực hiện một chức năng là kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án kinh tế. Đến năm 1998 phòng sát nhập với phòng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án trị an, an ninh. Đến tháng 5/2005 VKSND tối cao quyết định thành lập Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự về trật tự xã hội.
        * Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
          Phòng 2 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, có chức năng nhiệm vụ sau: 
          - Kiểm sát việc giải quyết về tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên điều tra thụ lý hoặc do các cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra tiến hành;
          - Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về trật tự xã hội do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên điều tra, do Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử;
          - Phát hiện, tổng hợp các vi phạm của cơ quan điều tra, trong hoạt động xét xử và trong quản lý của cơ quan, tổ chức hữu quan. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục và phòng ngừa các vi phạm pháp luật. Tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án trật tự xã hội ;
          - Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch sơ kết, tổng kết, chuyên đề theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về nhiệm[A1]  vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm mà phòng được phân công;
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công
      * Cơ cấu tổ chức:
          Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí
          Trưởng phòng: Đồng chí Phan Anh Tuấn ;  Phó trưởng phòng: Đồng chí Vì Thị Hiền. 
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153.828.501.