08:08, 15/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG THANH TRA - KHIẾU TỐ
            * Giới thiệu chung:
          Từ 1963 đến 1995 bộ phận khiếu tố thuộc khối Văn phòng, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo. Năm 2003 sáp nhập bộ phận tổ chức và bộ phận khiếu tố thành lập Phòng Tổ chức - Khiếu tố có nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chức năng giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đến tháng 04 năm 2011 tách bộ phận khiếu tố và thành lập Phòng khiếu tố.
          Tháng 7 năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên thành lập phòng Thanh tra thuộc Viện kiểm sát tỉnh. Biên chế là 03 đồng chí. Tháng 02 năm 2020 phòng Thanh tra sáp nhập với phòng Khiếu tố, thành phòng Thanh Tra – Khiếu tố.
          * Chức năng, nhiệm vụ:
          Phòng Thanh tra – Khiếu tố là một đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, có các nhiệm vụ sau đây:
          +Bộ phận Thanh tra:
          - Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thanh tra;
          - Thanh tra đối với các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;
          - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các trường hợp quy định tại khoản 7, 8 Điều 2 Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
          - Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện kiểm sát nhân dân về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
          - Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện kiểm sát nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân;
          - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
          - Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ đối với công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;
          Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giao.
          * Bộ phận Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:
          - Là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thống nhất về công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát; Kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;
          - Tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho Viện trưởng về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;
          - Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;
          - Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp để tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh áp dụng biện pháp kiểm sát, kiến nghị, kháng nghị;
          - Phối hợp với các đơn vị đầu mối của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh quản lý, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật và Quy định phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Liên ngành tư pháp cấp tỉnh.
          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên phân công.
          * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí
Chánh thanh tra: Đồng chí Triệu Thị Nga; Phó chánh thanh tra: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02153.828.029