13:07, 02/10/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG THỐNG KÊ TỘI PHẠM
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của phòng Thống kê tội phạm:

Bộ phận thống kê trước đây thuộc Văn phòng tổng hợp có nhiệm vụ thống kê số liệu phục vụ cho báo cáo công tác của ngành, đến 2005 Viện kiểm sát được giao nhiệm vụ làm công tác thống kê hình sự, thống kê liên ngành.
Ngày 1/9/2009 Phòng thống kê tội phạm thuộc VKSND tỉnh Điện Biên được thành lập, có nhiệm vụ: Thực hiện công tác thống kê đảm bảo số liệu cho báo cáo công tác của ngành; thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê liên ngành; quản lý và hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống mạng nội bộ; hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.
Hiện nay, biên chế của phòng thống kê tội phạm có 4 Đ/c: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 chuyên viên, 1 cán sự; trình độ chuyên môn: 2 Cử nhân luật, 1 kỹ sư công nghệ thông tin, 1 cử nhân công nghệ thông tin.
Các đồng chí lãnh đạo
- Đ/c Lò Quế Mai - Trưởng phòng
- Đ/c Triệu Thị Nga - Phó phòng từ khi thành lập đến 2015
- Đ/c Hoàng Thu Nhường - Phó phòng từ 2015 đến nay

2.Thành tích của phòng thống kê tội phạm:

Mặc dù mới thành lập, phòng thống kê tội phạm đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo Viện trong công tác thống kê tội phạm; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.