00:00, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN  (PHÒNG 8)
 
          * Giới thiệu chung:
          Năm 1963 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (Cũ) được thành lập, tổ giam giữ, cải tạo nằm trong khối kiểm sát hình sự. Đến năm 1992 sau khi có Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Phòng kiểm sát giam giữ, cải tạo, thi hành án được thành lập. Đến năm 1996 tách bộ phận thi hành án, thành lập Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (phòng 8) và phòng Kiểm sát Thi hành án (phòng 11). Tháng 2 năm 2020, phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự sáp nhập với phòng 8 và có tên là Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án. Phòng 8 là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
          * Chức năng, nhiệm vụ:
          + Bộ phận Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự:
          1. Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, nhằm bảo đảm:
          - Việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo đúng qui định của pháp luật;
          - Chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh;
          - Các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay của Toà án được thi hành đầy đủ, kịp thời đúng pháp luật.
          2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
          3. Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với VKSND huyện và thành phố.
          4. Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để tham mưu với Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành kháng, kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.
          5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam do Công an tỉnh và Công an cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý.
          6. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với Trại giam Nà Tấu - Bộ Công an theo quy định của Luật thi hành án hình sự .
          7. Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án; tham gia việc xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp; hồ sơ đặc xá, thực hiện các quyết định này theo quy định pháp luật.
          8. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
          9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật qui định và Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên giao.
          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên phân công.
          + Bộ phận Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:
          1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.
          2.Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.
          3. Trực tiếp kiểm sát cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới. Kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong việc thi hành án dân sự. Đề xuất với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị thông qua công tác kiểm sát.
          4.Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên phân công.
          * Cơ cấu tổ chức :
Tổng số biên chế của phòng là 07 đồng chí.
Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Thu Hằng; Phó Trưởng phòng: Các đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Thiều Thị Thùy Dương.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02153.829.386.